Νομοθεσία

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τα νομοθετήματα που αφορούν:


  • τη σύσταση του ΕΟΤ, την έκδοση και ανανέωση Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) για το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. κύρια και δευτερεύοντα καταλύματα, τουριστικά γραφεία και λεωφορεία κτλ.) και τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (π.χ. χιονοδρομικά κέντρα, γκολφ κτλ.)
  • τις κρατικές προμήθειες
  • τους εκάστοτε διαγωνισμούς και προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού κ.ά.π.

EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ TΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΙΔΡΥΣΗ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ)

Σύσταση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Α.Ν.1565/1950
Κύρωση, τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1624/1951
Οικονομικός Κανονισμός ΕΟΤ ΦΕΚ 119/Α/29-4-1952. (Β.Δ. 1952)
Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-2001)
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού Ν.3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11-10-2004).
Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Δ.149/2005 (ΦΕΚ 211/Α/22-8-2005)
Καθορισμός των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ. Υ.Α.1223/24-1-2007 (ΦΕΚ 134/Β΄/5-2-2007)
Σύσταση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΤ Διεύθυνσης Επιθεώρησης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων αυτής. Α.1224/24-1-2007 (ΦΕΚ 134/Β΄/5-2-2007)
Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης ΦΕΚ 213/2009 Συγχώνευση Τουρισμού-Πολιτισμού
Προσλήψεις προσωπικού Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010)
Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-9-2010)
Κατάργηση Παραρτημάτων ΕΟΤ Εξωτερικού. Υπουργική Απόφαση 1856/2-2-2011 (ΦΕΚ 352/Β/8-3-2011)
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011)
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-7-1993)
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού. (N. 4002/2011)
Απλοποίηση και διευκόλυνση τουριστικών επενδύσεων και λοιπές διατάξεις Ν. 4070/2012-Μέρος Ε' (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)
Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού ΦΕΚ 141/21-06-2012
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις Ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α΄/08-08-2013)
Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) Π.Δ. 72/2018 (ΦΕΚ. 141/Α΄/2-8-2018)
Θεματικός τουρισμός–Ειδικές μορφές τουρισμού–Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού καιτης τουριστικής εκπαίδευσης–Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4582

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-1995)
Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποφυγή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007)
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007)
Προεδρικό Διάταγμα περί «Ανάληψης Υποχρεώσεων από Διατάκτες» Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010)
Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1, για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. Υπουργική Απόφαση υπ΄αριθμ. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995), 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010)
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Νόμο περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995), Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-8-2010)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976)
Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων Ν.711/1997 (ΦΕΚ 284/Α/26/27-9-1977)
Σχέσεις Ξενοδόχων και Πελατών αυτών Ν.1652/1986 (ΦΕΚ 167/Α/1986)
Αντικατάσταση Δ.Χ. Τουριστικού Λεωφορείου. Υπουργική Απόφαση Τ/932/28-2-1997 ΦΕΚ 151/Β/6-3-1997
Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών Π.Δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α΄/28-12-2000)
Έγκριση μεταβίβασης της άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. Τουριστικού Λεωφορείου Ν.2446/96 (ΦΕΚ 276/Α/19-12-1996), Ν.711/1997 (ΦΕΚ 284/Α/26/27-9-1977), Π.Δ. 313/25-9-2001 (ΦΕΚ 211/Α/25-9-2001)
Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών. Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7-3-2002)
Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Ανοικτού Τύπου ΦΕΚ 2267/Β/05-11-2008 , ΦΕΚ 2190/Β/30-09-2011
Σύνθετα τουριστικά καταλύματα. Ν.4002/22-8-2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011)
Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου Π.Δ. 393/1976 (ΦΕΚ 199/Α/1976), ΚΥΑ 1597/2011 (ΦΕΚ 108/Β/3-2-2011)
Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών. Υπουργική Απόφαση 7073/17-5-2011 (ΦΕΚ 1266/Β/16-6-2011)
Απλούστευση της διαδικασίας Λειτουργίας σε Τουριστικά Καταλύματα – Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σε αντικατάσταση του Απόφ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/1622 Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006), ΦΕΚ 27/Β/20-1-2011
Πιστοποίηση των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων – διαδικασίες. Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α΄/30-10-2003)
Ειδική γνωμάτευση ΕΟΤ για την εξέταση υπαγωγής ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχείου, διατάξεις του Ν.3299/2004
Διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/10280 (ΦΕΚ 1301/Β/16-06-2011)
Διαδικασία Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης ΔΙΑΔΠ/Φ/Α.2.1/10282 (ΦΕΚ 1301/Β/16-06-2011)
Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου στα ΕΚΕ. Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού ΦΕΚ 3055/Β/18-11-2012
Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων ΦΕΚ 3053/Β/18-11-2012

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Προδιαγραφές Κέντρων Θαλασσοθεραπείας για την υπαγωγή τους στο καθεστώς των κινήτρων του Ν.1892/90, όπως ισχύει ΦΕΚ 986/Β/1995
Προδιαγραφές εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών ΦΕΚ 1067/Β/1997
Προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις κέντρων θαλασσοθεραπείας. ΦΕΚ 551/Β/1997
Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων ΦΕΚ 2202/Β/1999, ΦΕΚ 530/Β/2001
Τεχνικές προδιαγραφές για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων ΦΕΚ 208/Β/1991, ΦΕΚ 1040/Β/2003, ΦΕΚ 1444/Β/2006
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, καθώς και των οικονομικών επιβαρύνσεων, της διαδικασίας και των απαραίτητων δικαιολογητικών για την από ΦΕΚ 1055/Β/2-6-2009
Ιαματικός Τουρισμός:Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις Ν. 3498/2006
Δικαιολογητικά για την χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας συνεδριακών κέντρων. Υ.Α. Τ/4486/99 & Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.Α21/1621 ΦΕΚ 2202/Β/22-12-1999, ΦΕΚ 29/Β/20-1-2011
Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που μπορούν να υπαχθούν στα κίνητρα του Ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011)
Αυτοκινητοδρόμια: Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων. ΠΔ 14/2007 (ΦΕΚ 10/Α/22-1-2007)
Αυτοκινητοδρόμια:Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε αυτοκινητοδρόμια. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) ΦΕΚ 25/Β/20-1-2011
Χιονοδρομικά Κέντρα: Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων. ΦΕΚ 959/Β/2003
Χιονοδρομικά Κέντρα:Προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων ΦΕΚ 1536/Β/17-10-2003, ΦΕΚ 95/Β/31-1-2006
Χιονοδρομικά Κέντρα:Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για την μεταφορά προσώπων (εναρμόνιση της Οδηγίας 2009/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000). ΦΕΚ 7/Α/16-01-2004
Χιονοδρομικά Κέντρα:Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις χιονοδρομικών κέντρων. Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) ΦΕΚ 28/Β/20-1-2011
Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ): Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων Ν.3299/2004, ΦΕΚ 1393/Β/2007
Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ):Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ). Ένταξη της διαδικασίας στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) ΦΕΚ 26/Β/2011
Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα: Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων Ν.3299/2004, ΦΕΚ 2086/Β/29-9-2009
Ψυχαγωγικά Θεματικά Πάρκα: Υπαγωγή των θεματικών πάρκων στην κατηγορία των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2160/1993 Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118/Α/19-06-1993), ΦΕΚ 1293/Β/12-8-2010
Γήπεδα Γκολφ: Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκολφ ΦΕΚ 42/Β/1994, ΦΕΚ 137/Β/1994, ΦΕΚ 1927/Β/2003
Γήπεδα Γκολφ: Προϋποθέσεις έκδοσης – χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις γηπέδων γκολφ ΦΕΚ 900/Β/1996
Γήπεδα Γκολφ: Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις γκολφ ΦΕΚ 29/Β/2011
Μαρίνες: «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». Ν. 2160/1993
Μαρίνες: «Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις». Ν. 3105/2003
Αντιμετώπιση της βίας στα ελληνικά γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», άρθρο 39 «Ρύθμιση θεμάτων ιαματικών πηγών» Ν.4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α/23.2.2012)
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1του Ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Β΄ του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει ΦΕΚ 1909/Β/15-06-2012

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις Ν.2471/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-1999)
Προϋποθέσεις και διαδικασίες χορήγησης Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα Τ/4333/8-8-2001 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1097/Β/22-8-2001), Τ/14703/27-11-2003 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1848/Β/11-12-2003), Τ/4568/8-7-2004 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 1046/Β/13-7-2004), Τ/3569/21-3-2006 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 397/Β/3-4-2006)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στην Πράξη «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013-ΕΠΑΕ» ΦΕΚ 2037/Β/13-9-2011

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Κατάταξη των ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σε κατηγορίες με το σύστημα των κλειδιών Π.Δ. 337/2000 (ΦΕΚ 281/Α΄/28-12-2000)
Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών. Π.Δ. 43/2002 (ΦΕΚ 43/Α/7-3-2002)
Πιστοποίηση των κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων – διαδικασίες. Ν.3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α΄/30-10-2003)
Υπουργική απόφαση Τ/7429/16-7-2003 ΦΕΚ 1123/Β/08-08-2003
Υπουργική απόφαση Τ/185/8-1-2004 ΦΕΚ 69/Β/20-01-2004
Υπουργική απόφαση 12403/25-7-2007 ΦΕΚ 1441/Β/09-08-2007
Υπουργική απόφαση Τ/15291/27-8-2009: Τροποποίηση του π.δ/τος 43/2002 (ΦΕΚ Α' 43) "Κατάταξη ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών", όπως ισχύει ΦΕΚ 1842/Β/3-9-2009

ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ΥΑ 177 (ΦΕΚ 319/Β/2012)
Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ΚΥΑ Γ.Γ.Τ.Π.Υ 278 (ΦΕΚ 615/Β/2012)
Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων ΥΑ 125 (ΦΕΚ 195/Β/2012)
Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού ΦΕΚ 1138/Β/2009
Πολεοδομικό γραφείο Ε.Ο.Τ., Άρθρο 19 ΦΕΚ 237/Α/5-12-2012
Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.