Χορήγηση Αιγίδας ΕΟΤ

Σχετικά με  την παραχώρηση αιγίδας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε δράσεις προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το τμήμα δημοσίων σχέσεων και σύμφωνα  με την με αριθ πρωτ. 9332/29-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΗ8Π469ΗΙΖ-ΟΤ8) απόφαση ΓΓΕΟΤ  και την ορθή επανάληψη αυτής (9332/1-8-2019)  οι φορείς  που υποβάλλουν σχετικό αίτημα  αιγίδας  πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

 

-Το έντυπο πρέπει να απευθύνεται στον ΕΟΤ, είτε στον Πρόεδρο ΕΟΤ είτε στην αρμόδια Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων.
-κριτήριο για την παραχώρηση αιγίδας ΕΟΤ αποτελεί η υψηλή ποιότητα της δράσης, καθώς και η προστιθέμενη αξία που θα αποδώσει στον Οργανισμό και στο ελληνικό τουριστικό προϊόν.
-εξετάζεται τόσο η επιλεξιμότητα της δράσης όσο και η επιλεξιμότητα του φορέα που την υλοποιεί.
-Ο αιτών φορέας θα πρέπει  αποδεδειγμένα να διαθέτει επαρκή τεχνογνωσία, εμπειρία και ικανότητες ώστε να πραγματοποιήσει με επιτυχία την προτεινόμενη δράση. Θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της δράσης καθ΄ όλη την διάρκειά της.
-κάθε φορέας δύναται να υποβάλει συνολικά έως δύο (2) αιτήματα ετησίως για δράσεις που διοργανώνει ο ίδιος ή συνδιοργανώνει με άλλους φορείς

 

Γενικές Υποχρεώσεις Φορέα:

 

1.Το αίτημα του φορέα θα πρέπει να κατατίθεται, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της δράσης. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται αντίγραφο του καταστατικού ή της ιδρυτικής πράξης του φορέα  (με στόχο τον έλεγχο του σκοπού που επιτελεί) καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος προς τρίτους.

 

2.Ο αιτών φορέας θα πρέπει να γνωστοποιεί στον Οργανισμό συγκεκριμένο πρόσωπο επικοινωνίας με όλα τα στοιχεία του (όνομα, τηλέφωνο, fax, e-mail) για κάθε απαραίτητη επικοινωνία και συνεννόηση με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

3.Το λογότυπο του ΕΟΤ καθώς και η φράση «Υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» θα πρέπει να προβάλλεται με ευθύνη του διοργανωτή φορέα κάτω από τον τίτλο της εκδήλωσης, σε όλη την έντυπη επικοινωνία (προγράμματα, προσκλήσεις, φυλλάδια, Δελτία Τύπου, αφίσες, κλπ.) καθώς και σε κάθε είδους διαφήμιση που προορίζεται για οποιοδήποτε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιστοσελίδες, blogs, social media, κλπ.). Σε περίπτωση μη προβολής του λογοτύπου του ΕΟΤ στα ανωτέρω ή μέρος αυτών (σύμφωνα με το πρόγραμμα επικοινωνίας της δράσης από τον διοργανωτή), ο Οργανισμός δύναται να προχωρήσει σε έκδοση άρσης της παραχώρησης αιγίδας του. Επίσης, ο φορέας θα πρέπει να δεσμεύεται στην ρητή αναφορά ότι η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε κάθε δημόσια προβολή της δράσης, σε οποιοδήποτε Μ.Μ.Ε. καθώς και κατά την έναρξη και την λήξη της δράσης.

 

4.Για την διαπίστωση των ανωτέρω, ο φορέας οφείλει να αποστείλει στο αρμόδιο Τμήμα χειρισμού του αιτήματός του, με ηλεκτρονική αλληλογραφία, δείγματα τρόπου προβολής της δράσης πριν την παραγωγή του υλικού της, με σκοπό την έγκρισή τους.

 

Γενικοί όροι παραχώρησης ή απόρριψης αιγίδας

 

•    Η απόφαση περί παραχώρησης αιγίδας υπογράφεται από τον/ην Πρόεδρο ΕΟΤ, κατόπιν εξέτασης, αξιολόγησης και εισήγησης του αρμοδίου Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων.
•    Η απόφαση περί απόρριψης του αιτήματος δεν προσβάλλεται.
•    Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα άρσης της αιγίδας, με νεότερη απόφαση του/ης Προέδρου, αν κρίνει ότι δεν τηρούνται οι όροι παραχώρησής της ή διαπιστώνονται εκ των υστέρων παρατυπίες σε σχέση με το αρχικό αίτημα
•    Παρέχεται στον ΕΟΤ η δυνατότητα να θέτει ρήτρα ή ρήτρες στην παραχώρηση αιγίδας κατά περίπτωση, όταν κρίνεται σκόπιμο, π.χ. περί μη ύπαρξης ευθύνης του ΕΟΤ για αποζημίωση, βλάβη (π.χ. κακόβουλα σχόλια), κλπ.
 

-ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΓΙΔΑΣ ΕΟΤ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ

μετά την αριθ 12241/23-10-19 τροποποίηση της εγκυκλίου ΓΓΕΟΤ με αριθ πρωτ. 9332/1-8-2019(ΑΔΑ: ΨΗ8Π469ΗΙΖ-ΟΤ8)
 
Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.