Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού της Τουριστικής προβολής

Το Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού της Τουριστικής προβολής είναι αρμόδιο για:

αα. Το σχεδιασμό, την κατάρτιση και το συντονισμό του επικοινωνιακού προγράμματος της τουριστικής προβολής της χώρας, εγχώρια και διεθνώς, υλοποιώντας τα στρατηγικά σχέδια μάρκετινγκ και την τουριστική πολιτική που διαμορφώνει το εποπτεύον Υπουργείο.

ββ. Τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώνει από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, από το Τμήμα Έρευνας Αγοράς, από τα Γραφεία Εσωτερικού και Εξωτερικού, από τις Περιφέρειες, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από άλλους φορείς εσωτερικού και εξωτερικού, προκειμένου να προβεί στο σχεδιασμό της στρατηγικής επικοινωνίας και του προγράμματος δράσεων.

γγ. Τη διαμόρφωση των στόχων επικοινωνίας και την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την υλοποίηση των ετήσιων προγραμμάτων προβολής της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Γραφείων Εσωτερικού και Εξωτερικού.

δδ. Το σχεδιασμό και την κατάρτιση διαφημιστικών προγραμμάτων τουριστικής προβολής της Ελλάδας σε νέες αγορές, καθώς και σε χώρες όπου δεν υφίστανται γραφεία Ε.Ο.Τ.

εε. Το σχεδιασμό και την κατάρτιση σχεδίου στρατηγικής επικοινωνίας του Οργανισμού και την κατάρτιση κεντρικού ετησίου προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και Εξωτερικού, καθώς και τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης Τουριστικής Προβολής. Το πρόγραμμα υλοποιείται τόσο από την Κεντρική Υπηρεσία, όσο και από τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και Εξωτερικού.

στστ. Το σχεδιασμό και την κατάρτιση διαφημιστικών προγραμμάτων προώθησης και προβολής των ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, θρησκευτικός, θαλάσσιος, χειμερινός, πόλεως, υπαίθρου, ιατρικός, γαστρονομίας κ.λπ.).

ζζ. Την κατάρτιση των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών που αφορούν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με τρίτους, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και την προώθηση τους στο Τμήμα Προμηθειών.

ηη. Τη συμμετοχή και την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

θθ. Το συντονισμό των Περιφερειών της χώρας και των Ο.Τ.Α. κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων προώθησης και προβολής και την έγκριση των προγραμμάτων αυτών. Ο σχεδιασμός του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων που αφορούν σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ. Τα προγράμματα αυτά, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπουργείο Τουρισμού.

ιι. Την ευθύνη της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων και δράσεων ετησίως τόσο του Ε.Ο.Τ. όσο και των Περιφερειών της χώρας και των ΟΤΑ.

ιαια. Το σχεδιασμό προγραμμάτων για την ενίσχυση του εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Τμήματος : Παναγιωτοπούλου Θέμις

Τηλ: 2108707085

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.