Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εσωτερικού

Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εσωτερικού είναι αρμόδιο για:

αα. Το συντονισμό των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού, την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των στόχων τους.

ββ. Το συντονισμό της επικοινωνίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού, την αξιολόγηση των προτάσεών τους σχετικά με τη λειτουργίας τους.

γγ. Τη μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού που στελεχώνει τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού.

δδ. Τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και την μέτρηση της αποδοτικότητας αυτών.

εε. Την παρακολούθηση της άρτιας υλοποίησης των δράσεων και των ενεργειών των υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

στστ. Την εισήγηση έγκρισης δαπανών των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού καθώς και την καθοδήγηση αυτών, για την ορθή εκτέλεση των δαπανών.

ζζ. Την περιοδική επιθεώρηση της λειτουργίας και διαχείρισης των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και την υποβολή σχετικών εκθέσεων μετά σχετικών προτάσεων.

ηη. Τη μελέτη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού, τις δυνατότητες συστέγασης Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού με άλλες Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, τη μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά των αναγκαίων ακινήτων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικού.

θθ. Τη μελέτη και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. για την αναγκαιότητα σύστασης, συγχώνευσης ή κατάργησης γραφείων Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού καθώς και των Γραφείων Πληροφοριών Εσωτερικού.

ιι. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 32 με χωρική αρμοδιότητα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, τις Περιφέρειες και τους Δήμους αυτής.

ιαια. Την εποπτεία των Γραφείων Πληροφοριών Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και Ακρόπολης.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊστάμενος Τμήματος : Χρονόπουλος Απόστολος

Τηλ.: 2108707124

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.