Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού

Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού είναι αρμόδιο για:

αα. Το συντονισμό των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των στόχων τους.

ββ. Το συντονισμό της επικοινωνίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, την αξιολόγηση των προτάσεών τους σχετικά με τη λειτουργίας τους.

γγ. Τη μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού που στελεχώνει τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού.

δδ. Τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και την μέτρηση της αποδοτικότητας αυτών.

εε. Την εισήγηση έγκρισης δαπανών διοίκησης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού καθώς και την καθοδήγηση αυτών για την ορθή εκτέλεση των δαπανών.

στστ. Την περιοδική επιθεώρηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και την υποβολή σχετικών εκθέσεων μετά σχετικών προτάσεων.

ζζ. Τη συλλογή κάθε αναγκαίου στοιχείου για τη μελέτη εξοικονόμησης δαπανών στη λειτουργία των Υπηρεσιών Εξωτερικού και τη σχετική εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

ηη. Τη μελέτη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, τις δυνατότητες συστέγασης Γραφείων Εξωτερικού με άλλες Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, τη μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά των αναγκαίων ακινήτων.

θθ. Την παρακολούθηση των ενεργειών προώθησης και προβολής των υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και την παροχή σχετικών οδηγιών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.

ιι. Τη μέριμνα για θέματα ασφαλίσεως, υγειονομικής περίθαλψης, χορήγησης αδειών και μετακινήσεων προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού.

ιαια. Τη μελέτη και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. για την αναγκαιότητα σύστασης, συγχώνευσης ή κατάργησης γραφείων Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.

ιβιβ. Την εισήγηση για την έγκριση, καθώς και τη διενέργεια των διαδικασιών προσλήψεων και λύσεων σχέσεων εργασίας του επιτόπιου προσωπικού, τη συλλογή πληροφοριών και τη σχετική ενημέρωση της Διοίκησης για τη νομοθεσία που διέπει το επιτόπιο προσωπικό κάθε χώρας.

ιγιγ. Τη μέριμνα για τη συλλογή πληροφοριών από τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού σχετικά με το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον για τη χάραξη της εθνικής τουριστικής πολιτικής.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Τμήματος : Ανδρίτσου Μαρία

Τηλ. : 2108707024

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.