Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι αρμόδιο για:

αα. Τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και την προώθησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού προς έγκριση, εντός των οριζόμενων χρονικών προθεσμιών.

ββ. Τη συνεχή παρακολούθηση των στοιχείων εκτέλεσης του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ε.Ο.Τ., προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του Προϋπολογισμού και των εγκεκριμένων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κονδυλίων / ποσοστών διάθεσης.

γγ. Την παρακολούθηση της εναρμόνισης του Προϋπολογισμού με το Μ.Π.Δ.Σ.

δδ. Τη σύνταξη εισήγησης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με ρητή αναφορά των λόγων που καθιστούν επιτρεπτή και αναγκαία τη συντελούμενη τροποποίηση.

εε. Την κοινοποίηση εγκυκλίων και οδηγιών που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκτέλεση και τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Π.Δ.Ε. στις Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. και την παροχή των απαιτούμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών.

στστ. Την τήρηση αρχείου φύλαξης των προϋπολογισμών και όλων των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων.

ζζ. Την έγκαιρη σύνταξη των μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων δελτίων οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού και την αποστολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέσω του εποπτεύοντος Υπουργείου.

ηη. Τη σύνταξη μελετών, αναλύσεων και την υποβολή προτάσεων με σκοπό την τήρηση του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος τα οποία αποτελούν μέρος της Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

θθ. Την ορθή και έγκαιρη σύνταξη και αποστολή οικονομικών καταστάσεων και αναφορών στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ).

ιι. Τη σύνταξη απολογισμού και την έγκαιρη υποβολή του εγκριθέντος από το Διοικητικό Συμβούλιο απολογισμού της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Οργανισμού καθώς και του απολογισμού επιχορήγησής του στο εποπτεύον Υπουργείο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

ιαια. Την έγκαιρη προώθηση των αποφάσεων προέγκρισης δαπανών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού στο εποπτεύον Υπουργείο, προς έγκριση.

ιβιβ. Τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και τροποποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) του Οργανισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

ιγιγ. Τη κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ. και την έγκαιρη υποβολή του στον Προϊστάμενο ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου.

ιδιδ. Τη σύνταξη αιτημάτων λήψης της κρατικής επιχορήγησης και των εσόδων από Καζίνο με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την έγκαιρη αποστολή τους στο εποπτεύον Υπουργείο.

ιειε. Την αξιολόγηση του εκτελούμενου Προϋπολογισμού, με στόχο την αύξηση εσόδων, τη μείωση των δαπανών και την εν γένει χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο.

ιστιστ. Την παραγωγή, τον έλεγχο και την επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού εν όλω ή εν μέρει.

ιζιζ. Την παροχή απαντήσεων και στοιχείων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Τμήματος : Βαρλάμη Παρασκευή

Τηλ.: 2108707476

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.