Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Ταξιδίων Εξοικείωσης

Το Τμήμα Προγραμματισμού και Υλοποίησης Ταξιδίων Εξοικείωσης είναι αρμόδιο για:

αα. Την υποδοχή και αξιολόγηση προτάσεων που υποβάλλονται από τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και Εξωτερικού, καθώς και από κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως από χώρες στις οποίες δεν υφίσταται Γραφείο του Ε.Ο.Τ. και την εισήγηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., σχετικά με την υλοποίηση αυτών.

ββ. Την οργάνωση ή συνδιοργάνωση και εκτέλεση ταξιδιών γνωριμίας και εξοικείωσης με τη Χώρα και το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, για δημοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες, επαγγελματίες στον τομέα του τουρισμού, καθώς και για πρόσωπα ειδικού ενδιαφέροντος και υψηλής επιρροής.

γγ. Την υποστήριξη και μέριμνα της μεταφοράς και φιλοξενίας τους που δύναται να περιλαμβάνει διανυκτέρευση, μετακινήσεις, γεύματα, φιλοφρονητικά δώρα, διερμηνείες, ξεναγήσεις και άλλες ειδικές παροχές, κατά περίπτωση, επιλεκτικά ή σωρευτικά με ίδια μέσα ή σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

δδ. Την ανάπτυξη, κατάρτιση, οργάνωση ή συνδιοργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας και ταξιδιών εξοικείωσης σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την ανάληψη μέρους ή του συνόλου των δαπανών που αφορούν τα εν λόγω προγράμματα για τη μεγιστοποίηση της θετικής εικόνας της χώρας διεθνώς.

εε. Τη συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων των ανωτέρω δράσεων και ενεργειών και την κατάρτιση ετήσιας απολογιστικής έκθεσης εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους για την ενημέρωση της Διοίκησης του Οργανισμού.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Τμήματος : Χαρίτου Παναγιώτα

Τηλ.: 2108707012

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.