Τμήμα Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής είναι αρμόδιο για:

αα. Τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την εν γένει υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και του πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού.

ββ. Τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη υπηρεσιών διαδικτύου για τους ιστοτόπους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός, καθώς και τεχνολογικών, διαδραστικών και γραφιστικών εφαρμογών για την προβολή.

γγ. Την στήριξη και διαχείριση του ψηφιακού οικοσυστήματος του Ε.Ο.Τ. (visitgreece). Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με ίδια μέσα, συνεργάζεται με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργανισμού για τη σύνταξη των απαραίτητων προδιαγραφών και εισηγείται αρμοδίως την ανάθεση της ανάπτυξης των εν λόγω υπηρεσιών σε τρίτους.

δδ. Την παροχή κάθε αναγκαίας τεχνικής βοήθειας προς τις υπηρεσίες του Οργανισμού σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού.

εε. Την οργάνωση και καλή λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων προς κάλυψη των σχετικών υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού.

στστ. Την απογραφή και συνεχή παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του μηχανογραφικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού.

ζζ. Την κατάρτιση των προδιαγραφών, των όρων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την προμήθεια του πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τη γνωστοποίηση στο Τμήμα Προμηθειών της ανάγκης ανάθεσης της επισκευής ή συντήρησής του σε τρίτους.

ηη. Την ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση και χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Οργανισμού.

θθ. Τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων που αφορούν σε θέματα ανάπτυξης, εγκατάστασης, επέκτασης, αναβάθμισης και αντικατάστασης των συστημάτων πληροφορικής του Οργανισμού καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα νέων τεχνολογιών

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊστάμενος Τμήματος: Σιγανός Αθανάσιος

Τηλ. 2108707543

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.