Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Παραγωγών

Το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Παραγωγών είναι αρμόδιο για:

αα. Τη δημιουργία, ανάπτυξη, εποπτεία και διαχείριση του ψηφιακού οικοσυστήματος του Ε.Ο.Τ. (visitgreece) το οποίο περιλαμβάνει την κεντρική πύλη του Ε.Ο.Τ. visitgreece.gr, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο Οργανισμός, τις ειδικές ιστοσελίδες που διατηρούν οι υπηρεσίες Ε.Ο.Τ Εσωτερικού και Εξωτερικού, ειδικές ψηφιακές εφαρμογές για κινητές συσκευές, τις εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, το υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου και τα ψηφιακά εργαλεία στατιστικής και μάρκετινγκ για την προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

ββ. Την κατάρτιση και εποπτεία του ετήσιου προγράμματος προβολής του Ε.Ο.Τ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε διαδικτυακές πλατφόρμες.

γγ. Το σχεδιασμό, την δημιουργία και την παραγωγή περιεχομένου στο ψηφιακό οικοσύστημα του Ε.Ο.Τ. (visitgreece).

δδ. Την ανάπτυξη και διαχείριση ειδικών συνεργασιών με τρίτους φορείς για την προβολή τους στις διαδικτυακές πλατφόρμες του Ε.Ο.Τ. ή και την αξιοποίηση των διαδικτυακών τόπων των τρίτων φορέων για την μετάδοση επικοινωνιακών μηνυμάτων του Ε.Ο.Τ., καθώς και την προβολή ειδικών δράσεων που αναπτύσσει ο Οργανισμός.

εε. Τη διαχείριση συχνών ερωτημάτων και την πληροφόρηση του κοινού και των ΜΜΕ για θέματα και γεγονότα ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και την ανάπτυξη στοχευμένης επικοινωνίας για τη συνολική και κεντρική διαχείριση κρίσεων, μέσω ψηφιακών εργαλείων.

στστ. Την παροχή τεχνογνωσίας σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμους (Ο.Τ.Α.) της χώρας, τη δημιουργία δικτύου με στόχο την συντονισμένη ροή πληροφοριών και την αξιοποίηση περιεχομένων και στοιχείων της τουριστικής τους προσφοράς, μέσω των διαδικτυακών τόπων που διαχειρίζεται ο Ε.Ο.Τ., καθώς και των προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω τρίτων σε διεθνούς κάλυψης και εμβέλειας διαδικτυακά μέσα.

ζζ. Την κατάρτιση στρατηγικής και περιεχομένου στα διαδικτυακά εργαλεία, τον έλεγχο πορείας, υλοποίησης και αναπροσαρμογής περιεχομένου σε έκτακτα γεγονότα, τη σύνταξη ηλεκτρονικών ανακοινώσεων και την ανανέωση προτυποποιημένων σεναρίων - απαντήσεων σε συγκεκριμένους τύπους αναρτήσεων.

ηη. Το σχεδιασμό, τη σύνταξη, την επιμέλεια παραγωγής και αναπαραγωγής πάσης φύσεως έντυπου προωθητικού υλικού, αποθήκευσης του στην αποθήκη του Ε.Ο.Τ. και μέριμνα για τη μεταφορά του για την κάλυψη των αναγκών προβολής του Ε.Ο.Τ. και του εποπτεύοντος Υπουργείου.

θθ. Την τήρηση σχετικού αρχείου όλων των εκδόσεων του Οργανισμού και τη σταδιακή ψηφιοποίηση του.

ιι. Το σχεδιασμό, την επιμέλεια παραγωγής, προμήθειας, διακίνησης, διάθεσης και αναπαραγωγής του οπτικοακουστικού υλικού του Ε.Ο.Τ., τη δημιουργία και οργάνωση ψηφιακού αρχείου - ταινιοθήκης και το συνεχή εμπλουτισμό αυτών και την συντήρηση τους για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας του Οργανισμού στο εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας.

ιαια. Τη μέριμνα για την προστασία των πνευματικών και λοιπών δικαιωμάτων που αφορούν σε τουριστικές εκδόσεις, σε οπτικοακουστικά και ψηφιακά μέσα παραγωγής και στο λοιπό υλικό του Ε.Ο.Τ., καθώς και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Οργανισμού και την απεριόριστη χρήση του συνολικού προωθητικού του υλικού.

ιβιβ. Τη συνδρομή σε διεθνούς εμβέλειας Τράπεζες Φωτογραφιών, Λήψεων Πλάνων, Ήχου, Μουσικής, δισκογραφικές εταιρείες και την καταβολή των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, με στόχο την ελεύθερη και απεριόριστη χρήση προωθητικού υλικού από τον Ε.Ο.Τ.

ιγιγ. Την εξασφάλιση του απαραίτητου σύγχρονου φωτογραφικού υλικού, μέσω αναθέσεων, ειδικών φωτογραφίσεων ή και την προμήθεια έτοιμου φωτογραφικού υλικού, την αναπαραγωγή του υφιστάμενου υλικού και την τήρηση του σχετικού αρχείου.

ιδιδ. Τη διενέργεια έρευνας προς αναζήτηση καινοτόμων, πρωτότυπων και σχεδιαστικών προσεγγίσεων προωθητικού υλικού και την ανάπτυξη συνεργασιών με εξειδικευμένους παρόχους.

ιειε. Τη μέριμνα για την συγγραφή κειμένων, την επιμέλεια, την μετάφρασή τους σε ξένες γλώσσες, την ολοκλήρωση των διορθώσεων σε συνεργασία με συγγραφείς, δημοσιογράφους, εκδοτικούς οίκους και επαγγελματίες μεταφραστές της ελεύθερης αγοράς.

ιστιστ. Την αγορά περιεχομένου από εξειδικευμένους εκδοτικούς οίκους, την κατά παραγγελία συγγραφή κειμένων για την έκδοση και υποστήριξη προωθητικού υλικού του Ε.Ο.Τ.

ιζιζ. Τη συλλογή, αξιολόγηση, συστηματοποίηση και παρουσίαση των πάσης φύσεως τουριστικών πληροφοριών, γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, καθώς και την επικοινωνία τους με κάθε τρόπο διεθνώς σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα του Ε.Ο.Τ.

ιηιη. Τη συλλογή πληροφοριών και την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. και παντός άλλου ενδιαφερομένου, από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ιθιθ. Την παρακολούθηση, διαχείριση των αποθεμάτων του πάσης φύσεως υλικού που αφορά στην προβολή και προώθηση της χώρας, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Τη μέριμνα για τον έγκαιρο εφοδιασμό των Υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. και άλλων δημόσιων ελληνικών υπηρεσιών του εξωτερικού. Τη συσκευασία του διαφημιστικού υλικού, καθώς και τη μέριμνα διακίνησης και αποστολής του προωθητικού υλικού στο εσωτερικό και εξωτερικό, με τη συνδρομή μεταφορικών και άλλων εταιρειών.

κκ. Την κατάρτιση των αναγκαίων τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών των όρων προκηρύξεων και συμβάσεων και κάθε άλλης τεχνικής λεπτομέρειας για την προμήθεια και παραγωγή εκδόσεων, κειμένων, οπτικοακουστικού υλικού, την αποθήκευσή τους και την αποστολή τους σε διάφορους αποδέκτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και την έγκαιρη γνωστοποίησή τους στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Προμηθειών, για τη διενέργεια των σχετικών διαδικασιών σύναψης των σχετικών συμβάσεων.

κακα. Την επεξεργασία του υφιστάμενου οπτικοακουστικού υλικού και την τήρηση του αρχείου οπτικοακουστικών μέσων.

κβκβ. Την παραγωγή πάσης φύσεως έντυπου ή άλλης μορφής υλικού, ηλεκτρονικού, οπτικοακουστικού, τηλεοπτικού, κινηματογραφικού κ.ο.κ, σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, του εσωτερικού και του εξωτερικού.

κγκγ. Τη δημιουργία διαδικτυακής τράπεζας υλικού για την τροφοδότηση των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, των λοιπών Αρχών του Ελληνικού Κράτους που εδρεύουν στο εξωτερικό, των εκπροσώπων των ΜΜΕ εξωτερικού, ιδιωτών που ως σκοπό έχουν την μεγιστοποίηση της προβολής και προώθησης της χώρας διεθνώς.

κδκδ. Τη συνεργασία ή συμπαραγωγή με εταιρείες κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών με στόχο την προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Τμήματος : Φίλη Ελευθερία

Τηλ.: 2108707083

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.