Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικής

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικής παρακολούθησης είναι αρμόδιο για:

αα. Τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά που συνοδεύουν κάθε δαπάνη και έχουν διαβιβασθεί από τη Διεύθυνση που αιτήθηκε την ανάληψη υποχρέωσης.

ββ. Την τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ.

γγ. Την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν νομίμου και τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη, και την καταχώρηση των αναλαμβανομένων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δδ. Τον έλεγχο τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και την παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.

εε. Την έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών, όπως αυτά προβλέπονται από την ετήσια στοχοθεσία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.

στστ. Την παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες του Οργανισμού επί θεμάτων εκκαθάρισης δαπανών με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

ζζ. Τη μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.

ηη. Την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.

θθ. Την εφαρμογή συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων του Οργανισμού (Γενική και Αναλυτική Λογιστική) και την τήρηση των σχετικών λογιστικών διαδικασιών καθώς και των αντίστοιχων βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ιι. Τη λογιστική απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού.

ιαια. Τον έλεγχο και τη συμφωνία όλων των λογαριασμών Δημοσίου Λογιστικού και Γενικής Λογιστικής και την τήρηση όλων των καρτελών αναλυτικά.

ιβιβ. Την επιμέλεια της έκδοσης των λογιστικών και οικονομικών καταστάσεων που συνδέονται με το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο, όπως η μηνιαία έκδοση ισοζυγίων, ο ετήσιος ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, η γενική εκμετάλλευση, το προσάρτημα καθώς και την ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων του Οργανισμού με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες και τη μέριμνα για την δημοσίευση αυτών κατά τα προβλεπόμενα από το νόμο.

ιγιγ. Την τήρηση Μητρώου Παγίων, όπου καταγράφονται αναλυτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού, και την ενημέρωσή του όταν συντρέχουν μεταβολές (όπως ενδεικτικά αγορές, αποσβέσεις, καταστροφές, διαθέσεις).

ιδιδ. Την παρακολούθηση εισπράξεων, πληρωμών, τραπεζικών λογαριασμών και την καταχώριση των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών, φυλάσσοντας σε αρχείο όλα τα παραστατικά έγγραφα και στοιχεία.

ιειε. Τη μέριμνα για την είσπραξη των κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων του Οργανισμού.

ιστιστ. Την παρακολούθηση των εισπράξεων της κρατικής επιχορήγησης καθώς και των εσόδων από Καζίνο (Πάρνηθας και Κέρκυρας).

ιζιζ. Τη σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες φορολογικές αρχές των καταστάσεων και των δηλώσεων του Οργανισμού, καθώς και την εμπρόθεσμη απόδοση των σχετικών φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων.

ιηιη. Τη μέριμνα για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών ορισμού ελεγκτών ορκωτών λογιστών.

ιθιθ. Την επιμέλεια της επιστροφής χρηματικών ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

κκ. Την παροχή απαντήσεων και στοιχείων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.

κακα. Την παροχή απόψεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα Διοικητικά Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

κβκβ. Τον καταλογισμό σε βάρος υπολόγου ελλειμμάτων ή ζημιών του Οργανισμού που διαπιστώθηκαν μετά από την εκκαθάριση της διαχείρισης χρηματικών ποσών και τη μη ευδοκίμηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την είσπραξη τους.

κγκγ. Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των διαχειρίσεων χρηματικών υπολόγων όλων των Υπηρεσιών του Οργανισμού.

κδκδ. Την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σχετικών με αξιώσεις τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, κατά του Οργανισμού, μετά την αποδοχή τους από τη Διοίκηση του Οργανισμού.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊστάμενος Τμήματος: Αλεξίου Παρασκευή

Τηλ.: 2108707535

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.