Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών

Το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών είναι αρμόδιο για:

αα. Την τήρηση μητρώου μισθοδοσίας για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και αποζημιώσεων όλου του προσωπικού του Ε.Ο.Τ.

ββ. Τη σύνταξη του ετήσιου Προϋπολογισμού δαπάνης μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών και την προώθησή του στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών.

γγ. Τον έλεγχο, την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών για αποδοχές, πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές, μετακινήσεις εκτός έδρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, μεταθέσεις και αποσπάσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού καθώς και για την πρακτική άσκηση των φοιτητών – σπουδαστών σε υπηρεσίες του Οργανισμού με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά.

δδ. Τη μέριμνα για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών που αφορούν αποδοχές.

εε. Τη διατύπωση εισήγησης για καταλογισμό σε βάρος δημοσίου υπολόγου, καθώς και τρίτου, στον οποίο κατεβλήθησαν χρηματικά ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών.

στστ. Τη χορήγηση συναφών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος βεβαιώσεων στο εν ενεργεία προσωπικό και τους πρώην υπαλλήλους του Οργανισμού.

ζζ. Την παροχή απαντήσεων και στοιχείων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος.

ηη. Την έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών και τη χορήγησή τους στους μισθοδοτούμενους με ταυτόχρονη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής.

θθ. Τη σύνταξη και υποβολή δηλώσεων και καταστάσεων που υποβάλλονται εντύπως ή ηλεκτρονικά.

ιι. Τον υπολογισμό ποσών χορήγησης εφάπαξ αποζημίωσης ή αποζημίωσης απόλυσης σε πρώην υπαλλήλους του Οργανισμού και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων.

ιαια. Τη μέριμνα για την ολοκλήρωση πληρωμών μέσω ΕΑΠ των πάσης φύσεως αποδοχών ή αποζημιώσεων του μισθοδοτούμενου προσωπικού του Οργανισμού (όπως ενδεικτικά μετακινήσεις, επίδομα α΄ εγκατάστασης υπαλλήλων προς και από το Εξωτερικό).

ιβιβ. Την παρακολούθηση της απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και των κρατήσεων υπέρ τρίτων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών ή απευθείας με ευθύνη του Οργανισμού, την τακτοποίηση τους με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την καταχώρισή τους στα λογιστικά βιβλία του Οργανισμού.

ιγιγ. Την παροχή απόψεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα Διοικητικά Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ιδιδ. Την παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Οργανισμού, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον Προϋπολογισμό του.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος : Στρίγγλου Γεωργία

Τηλ.:2108707515

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.