Τμήμα Εκθέσεων

Το Τμήμα Εκθέσεων είναι αρμόδιο για:

αα. Την έγκαιρη και αιτιολογημένη εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. για το ετήσιο πρόγραμμα συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις κάθε επομένου έτους, βάσει της αναπτυξιακής τουριστικής πολιτικής του εποπτεύοντος Υπουργείου.

ββ. Την κατάρτιση, μέριμνα, το σχεδιασμό για την έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος διεθνών τουριστικών εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει ο Ε.Ο.Τ., το οποίο συνοδεύεται από τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό δαπάνης για την υλοποίησή του

γγ. Το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημοσίων σχέσεων στο πλαίσιο των εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει ο Οργανισμός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό προβολής και προώθηση της χώρας και των επιμέρους τουριστικών προορισμών, προϊόντων, υπηρεσιών, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και Εσωτερικού, τη Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής, καθώς και σε συνεργασία με τρίτους φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

δδ. Τον απολογισμό της συμμετοχής σε κάθε έκθεση, την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών για τις προτεινόμενες συμφωνίες διαφήμισης και συνδιαφήμισης, καθώς και δράσεων δημοσίων σχέσεων με επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού, την παρακολούθησή τους και τη συνεργασία είτε από τα αρμόδια Γραφεία του Ε.Ο.Τ. στο Εξωτερικό είτε από την Κ.Υ. σε χώρες που δεν υφίσταται Γραφείο του Οργανισμού.

εε. Τη μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών και των ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την σύνταξη διακηρύξεων για την ανάθεση του σχεδιασμού και της κατασκευής των περιπτέρων σε εκθέσεις, μέσω του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και Προμηθειών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

στστ. Τη μέριμνα για τη σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής υπηρεσιών σε είδος (συμψηφισμός) με ιδιωτικούς φορείς από το αρμόδιο τμήμα και τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οργανισμούς, εταιρείες και τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την παρακολούθηση υλοποίησής τους και τον απολογισμό τους.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Τμήματος : Βραχάτη Πολίνα

Τηλ. : 2108707814

email: vrachati_p@gnto.gr, exhibitions@gnto.gr

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.