Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας

Το Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για:

αα. Τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας.

ββ. Την τήρηση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Οργανισμού καθώς και του σχετικού αρχείου εξερχόμενων εγγράφων.

γγ. Τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση των αντιγράφων εγγράφων, όταν τούτο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

δδ. Την εξυπηρέτηση και την πληροφόρηση του πολίτη.

εε. Την κατάρτιση των προδιαγραφών, όρων και απαιτήσεων για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης, ασφάλειας και καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την προώθησή τους στο Τμήμα Προμηθειών για τη διενέργεια διαγωνισμών και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

στστ. Την επίβλεψη των εργασιών φύλαξης, ασφάλειας και καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού στην Ελλάδα.

ζζ. Την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και οχημάτων του Οργανισμού.

ηη. Τη σωστή αξιοποίηση του τεχνικού προσωπικού του Ε.Ο.Τ. προς κάλυψη των αντίστοιχης ειδικότητας αναγκών του Οργανισμού.

θθ. Τη διαχείριση του τηλεφωνικού κέντρου και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της Υποδοχής - Εισόδου του Οργανισμού.

ιι. Τη διαχείριση όλων των οχημάτων κυριότητας του Ε.Ο.Τ. και τον εφοδιασμό τους με όλα τα απαιτούμενα για την κίνησή τους έγγραφα, όπως ενδεικτικά η Διαταγή πορείας, το Δελτίο κίνησης.

ιαια. Την παρακολούθηση και τον συντονισμό της κίνησης των οχημάτων του Οργανισμού καθώς και τον προγραμματισμό του τεχνικού ελέγχου αυτών (Κ.Τ.Ε.Ο.)

ιβιβ. Την ενημέρωση του Τμήματος Προμηθειών για τις ανάγκες συντήρησης των οχημάτων, τον εφοδιασμό τους με καύσιμα και την αποκατάστασης τυχόν βλαβών.

ιγιγ. Την κατάρτιση εβδομαδιαίου ή μηνιαίου προγράμματος απασχόλησης των οδηγών του Οργανισμού.

ιδιδ. Τον έγκαιρο προγραμματισμό και την παρακολούθηση των δαπανών του Οργανισμού για την καθαριότητα, τη συντήρηση και τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας και την καλή λειτουργία των μέσων επικοινωνίας και των δικτύων φωτισμού και ύδρευσης.

ιειε. Τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Οργανισμού καθώς και τον εφοδιασμό τους με καύσιμα.

ιστιστ. Την παρακολούθηση των αναλώσεων και την καταγραφή των αναγκών ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης

ιζιζ. Την καταγραφή, αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής περιουσίας του Οργανισμού.

ιηιη. Την καταγραφή όλων των μισθωμένων κτιρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και την παρακολούθηση της πορείας των συμβάσεων για την Κεντρική Υπηρεσία.

ιθιθ. Τη μέριμνα για τη φύλαξη της κινητής περιουσίας του Ε.Ο.Τ.

κκ. Τη φροντίδα για την εκποίηση ή καταστροφή ή παράδοση στον ΟΔΔΥ άχρηστου υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Τμήματος : Γκίτση Ερωφίλη

Τηλ.: 2108707250

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.