Τμήμα Αποδόσεων Υπολόγων, Πληρωμών και Περιουσίας

Το Τμήμα Αποδόσεων Υπολόγων, Πληρωμών και Περιουσίας είναι αρμόδιο για:

αα. Τη διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωμών μετά από έγκριση του Διατάκτη.

ββ. Την τήρηση αρχείου κατασχέσεων, εκχωρήσεων, ενεχυριάσεων, την ενημέρωση του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών και Λογιστικής Παρακολούθησης και την εκτέλεση αυτών.

γγ. Την τήρηση αρχείου και κτηματολογίου της περιουσίας και τη διαφύλαξη των τίτλων κυριότητας και των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων και δικαιωμάτων του Οργανισμού.

δδ. Τη σύναψη και την παράταση των συμβάσεων παραχώρησης των ιαματικών πηγών (διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) και σε συνδυασμό με την περ. 5 της υποπαρ. ΣΤ.17 της παρ. ΣΤ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).

εε. Την έκδοση και τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ).

στστ. Την παρακολούθηση της μεταφοράς των χρηματικών ποσών που αποστέλλονται στα Γραφεία Εξωτερικού με Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής καθώς και την επίβλεψη της έγκαιρης και εντός των νομίμων προθεσμιών τακτοποίησης τους, λαμβάνοντας προς τούτο κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο.

ζζ. Την προώθηση των χρηματικών ενταλμάτων στο αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια του προληπτικού ή κατασταλτικού ελέγχου.

ηη. Τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών και παραστατικών όλων των αποδόσεων των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής εσωτερικού και εξωτερικού, τη σύνταξη των σχετικών εκκαθαρίσεων, καθώς και την καταχώριση των λογαριασμών υπολόγων στα βιβλία του Οργανισμού.

θθ. Τη διατύπωση εισήγησης για καταλογισμό σε βάρος δημοσίου υπολόγου, καθώς και τρίτου, στον οποίο κατεβλήθησαν χρηματικά ποσά αχρεωστήτως.

ιι. Την τήρηση αρχείου χρηματικών ενταλμάτων σε φυσική μορφή, σε κατάλληλα φυλασσόμενους χώρους, την διατήρησή τους και την ενημέρωση των φορέων σχετικά με την κατηγοριοποίηση έκδοσης τους για διευκόλυνση των τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων, καθώς και της Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την διάρκεια του προληπτικού ή κατασταλτικού ελέγχου.

ιαια. Την ψηφιοποίηση του αρχείου χρηματικών ενταλμάτων και των δικαιολογητικών αυτών.

ιβιβ. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

ιγιγ. Την ενημέρωση των δικαιούχων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή τους.

ιδιδ. Την ευθύνη φύλαξης κάθε είδους αξίας (μετρητά, επιταγές, εγγυητικές, χρεόγραφα, μετοχές).

ιειε. Την παροχή απόψεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα Διοικητικά Δικαστήρια για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.

ιστιστ. Τη χορήγηση αδειών χρήσης του εμπορικού σήματος του ΕΟΤ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊστάμενος Τμήματος: Κοτσαντώνης Κωνσταντίνος

Τηλ.: 2108707828

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.