Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι αρμόδιο για:

αα. Τη διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού.

ββ. Την εφαρμογή της προβλεπόμενης από τις σχετικές διατάξεις διαδικασίας στελέχωσης των Υπηρεσιών Εξωτερικού και Εσωτερικού του Ε.Ο.Τ.

γγ. Το χειρισμό θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. και την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων σχετικών με την αναβάθμιση, τη διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού.

δδ. Τη μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας.

εε. Τη συγκρότηση και λειτουργία των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Ε.Ο.Τ., πλην αυτών που αφορούν στις προμήθειες.

στστ. Την πιστή τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την πειθαρχική διαδικασία και τη συνεχή παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου.

ζζ. Τη σύνταξη και εμπρόθεσμη αποστολή των απόψεων της Διοίκησης προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Διοικητικά Δικαστήρια σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου.

ηη. Την τήρηση του μητρώου και των ατομικών φακέλων του πάσης φύσεως προσωπικού του Ε.Ο.Τ. καθώς και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.

θθ. Τον προσδιορισμό των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Οργανισμού και τη μέριμνα συμμετοχής των υπαλλήλων του σε επιμορφωτικά προγράμματα.

ιι. Τη σύναψη συμφωνιών με εκπαιδευτικά κέντρα ιδιωτικά και δημόσια του εσωτερικού προκειμένου τελειόφοιτοι φοιτητές να ακούν την πρακτική τους στον Ε.Ο..Τ.

ιαια. Τη μελέτη, εισήγηση και εφαρμογή μέτρων αύξησης της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας του προσωπικού του Ε.Ο.Τ.

ιβιβ. Τη διατύπωση προτάσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εφαρμογή μέτρων απλούστευσης των διαδικασιών.

ιγιγ. Την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του Οργανισμού.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Τμήματος : Δανοπούλου Ειρήνη

Τηλ. : 2108707587

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.