Τμήμα Έρευνας Αγοράς

Το Τμήμα Έρευνας Αγοράς είναι αρμόδιο για:

αα. Τη συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς σε όλα τα μεγέθη για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στη χάραξη της τουριστικής προβολής και προώθησης της Ελλάδας διεθνώς.

ββ. Την αναζήτηση στοιχείων και την παρακολούθηση της ασκούμενης τουριστικής πολιτικής και δράσεων των ανταγωνιστριών χωρών.

γγ. Τη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων του εισερχόμενου τουρισμού για την ενίσχυση της ελληνικής τουριστικής αγοράς.

δδ. Την έρευνα και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις νέες τουριστικές αγορές καθώς και την διερεύνηση δυνατότητας προσέλκυσης των τουριστών αυτών από τις αγορές αυτές.

εε. Τη συλλογή, επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό αφίξεων τουριστών στη χώρα ανά μέσο μεταφοράς, διακινήσεως, διανυκτερεύσεων κ.λ.π.

στστ. Τη συγκέντρωση στοιχείων από τα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και φορείς του εξωτερικού με σκοπό την καταγραφή της ζήτησης συγκεκριμένων υπηρεσιών και ελληνικών προορισμών.

ζζ. Τη συνδρομή σε ευρωπαϊκές και άλλες Τράπεζες Πληροφοριών και συμμετοχή του Οργανισμού σε διεθνή fora και οργανώσεις (όπως ενδεικτικά ETC, ICCA, UNWTO).

ηη. Τη διερεύνηση στοιχείων για την ανάπτυξη της ζήτησης νέων θεματικών μορφών τουρισμού και την αναζήτηση νέων τάσεων βιώσιμου και βιωματικού τουρισμού.

θθ. Την δημιουργία βάσης δεδομένων και επικαιροποίησή της σύμφωνα με ποσοτικά και ποιοτικά τουριστικά στοιχεία (όπως ενδεικτικά αφίξεις, έσοδα), που προκύπτουν από έγκυρες πηγές.

ιι. Την ανταλλαγή πληροφοριών με την αρμόδια διεύθυνση του εποπτεύοντος Υπουργείου και τη χορήγηση στοιχείων σε αυτή.

ιαια. Την κατάρτιση των όρων, προδιαγραφών και κάθε λεπτομέρειας για την ανάθεση εργασιών έρευνας και μελέτης ποιοτικής και ποσοτικής σε τρίτους, των όρων των σχετικών συμβάσεων και την έγκαιρη γνωστοποίηση στο Τμήμα Προμηθειών για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων.

ιβιβ. Τη διενέργεια έρευνας αγοράς με στόχο τη συλλογή τεκμηριωμένων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την χάραξη της αναπτυξιακής τουριστικής πολιτικής.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Προϊστάμενος Τμήματος: Μεϊμάρογλου Αικατερίνη
Τηλ : 2108707118

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.