ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Η δημιουργία των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων (Σ.Τ.Κ.) προβλέπεται με το Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/22.08.2011). Ο καθορισμός των ειδικών προδιαγραφών και των απαραίτητων διαδικασιών για τη δημιουργία και λειτουργία των Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων περιγράφεται στα παρακάτω ΦΕΚ:

  • Υ.Α. 177 ΦΕΚ 319/Β/2012 «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων»
  • ΚΥΑ Γ.Γ.Τ.Π.Υ 278 ΦΕΚ 615/Β/2012 «Καθορισμός ειδικών ενεργειακών προδιαγραφών σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων»
  • Υ.Α. 125 ΦΕΚ 195/Β/2012 «Πρότυπος Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων»

 

Ως Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα (Σ.Τ.Κ.) χαρακτηρίζονται τα ξενοδοχειακά καταλύματα 5 αστέρων που ανεγείρονται σε γήπεδα ίσα ή μεγαλύτερα των 150.000 τ.μ. σε συνδυασμό :

(α) με τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, οι οποίες έχουν ελάχιστη επιφάνεια 100 τ.μ. και μπορούν να αποτελούν αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες κατά τις διατάξεις του ν. 3741/1929 και του ν.δ. 1024/1971, να μεταβιβάζονται κατά κυριότητα και να συστήνονται επί αυτών εμπράγματα δικαιώματα, καθώς και να αποτελούν αντικείμενο μακροχρόνιας εκμίσθωσης.

(β) με εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.

 

Ο Συντελεστής Δόμησης είναι ενιαίος για το σύνολο του Σ.Τ.Κ. και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,15. Ειδικότερα για τα κατοικημένα νησιά, πλην Κρήτης, Κέρκυρας, Εύβοιας και Ρόδου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,10

 

Το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

Εφόσον ο υλοποιούμενος Συντελεστής Δόμησης δεν υπερβαίνει το 0,10, το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, καθορίζεται σε 40% της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του Σ.Τ.Κ.. Το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται σε 60% όταν ο υλοποιούμενος συντελεστής δόμησης είναι ίσος ή μικρότερος του 0,05.

 

Η δημιουργία Σ.Τ.Κ. σε γήπεδα μεγαλύτερα των 800.000 τ.μ. επιτρέπεται μόνο σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.). Επίσης Σ.Τ.Κ. επιτρέπεται να δημιουργούνται και εντός εγκαταλελειμμένων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων σε συνδυασμό με την ανάπλαση τμήματος ή και του συνόλου του οικισμού.

 

Η δημιουργία Σ.Τ.Κ. εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του εκάστοτε ισχύοντος Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/2009) και τις χρήσεις γης και λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής. Με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3 του ν. 2742/1999 μπορεί να καθορίζονται ειδικές χωροταξικές κατευθύνσεις για τη δημιουργία Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων.

 

Τα Σ.Τ.Κ. διέπονται από Κανονισμό Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας που καταρτίζεται, με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (Υ.Α. 125 ΦΕΚ 195/Β/2012)

 

 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Υφιστάμενα ξενοδοχειακά καταλύματα που έχουν κατασκευαστεί σε γήπεδα μικρότερα των 150.000 τ.μ. (εμβαδόν μεγαλύτερο ή ίσο των 50.000 τ.μ.) μπορεί να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων, εφόσον:

α) διαθέτουν σε ισχύ Ειδικό Σήμα Λειτουργίας,

β) τα προς μεταβίβαση ή προς μακροχρόνια μίσθωση τμήματα δεν έχουν υπαχθεί στις επιδοτήσεις της αναπτυξιακής νομοθεσίας κατά τα τελευταία πέντε έτη. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης ή επιδότησης που έχει χορηγηθεί για τα τμήματα αυτά, επιστρέφεται και

γ) ο νομίμως υλοποιημένος Συντελεστής Δόμησης είναι ίσος ή μικρότερος του 0,15. Εφόσον ο συντελεστής αυτός είναι μεγαλύτερος του 0,15, η υπαγωγή στις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται εφόσον συντρέχουν και οι εξής προϋποθέσεις:

αα. Για νομίμως υλοποιημένο συντελεστή δόμησης έως 0,20, προβλέπεται ειδική εισφορά ίση με ποσοστό 5% υπολογιζόμενη επί της αντικειμενικής αξίας των τουριστικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στο Συντελεστή Δόμησης που υπερβαίνει το 0,15. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού, καθορίζεται η διαδικασία επιβολής της εισφοράς, ο τρόπος και οι υπόχρεοι καταβολής, η διαδικασία πληρωμής και κάθε σχετική λεπτομέρεια

ββ. Για νομίμως υλοποιημένο Συντελεστή Δόμησης μεγαλύτερο του 0,20, είτε κατεδαφίζονται τμήμα ή τμήματα των τουριστικών εγκαταστάσεων, τα οποία αντιστοιχούν στο Συντελεστή Δόμησης που υπερβαίνει το 0,20, είτε απαιτείται η προσάρτηση όμορου γηπέδου που να καλύπτει το ποσοστό του υπερβάλλοντος του 0,20 Συντελεστή Δόμησης.

 

Στις περιπτώσεις μετατροπής υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, που έχουν κατασκευαστεί σε γήπεδα μικρότερα των 150.000 τ.μ., σε Σ.Τ.Κ., το ποσοστό των δυνάμενων να πωληθούν ή εκμισθωθούν μακροχρονίως, τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικώς δομημένης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος.

 

Σε αυτήν την περίπτωση, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες νοούνται και δωμάτια ή διαμερίσματα που αποτελούν μέρος της δυναμικότητας υφιστάμενων ξενοδοχειακών καταλυμάτων πέντε (5) αστέρων και τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με εγκεκριμένη από τον ΕΟΤ αρχιτεκτονική μελέτη, εφόσον μετά τις αναγκαίες μεταβολές πληρούν κατά τα λοιπά τις προδιαγραφές των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών (άρθρο 18, της Υ.Α. 177 ΦΕΚ 319/Β/2012).

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.