ΣΤΑΔΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Για τη δημιουργία Σ.Τ.Κ. ακολουθούνται τα παρακάτω πέντε  (5) στάδια:

 
Α’ ΣΤΑΔΙΟ: Έκδοση ΚΥΑ έγκρισης δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών της ΕΥΠΑΤΕ, του άρθρου 12 του Ν. 4002/2011, αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:5.000, επί του οποίου θα αποτυπώνεται η γενική   διάταξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων
β) Τα δικαιολογητικά καταλληλότητας γηπέδου για τη δημιουργία Σ.Τ.Κ.  και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά καταλληλότητας γηπέδου ανάλογα προς το είδος της ειδικής τουριστικής υποδομής σύμφωνα με την  ΥΑ 177/1.2.2012 (ΦΕΚ 319/Β/14.2.2012)
γ) γνωμοδότηση Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.), εφόσον υπάρχει.
δ) φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης.
 
Το Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών της ΕΥΠΑΤΕ ελέγχει την πληρότητα του φακέλου καταλληλότητας και σκοπιμότητας και φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή. Στη συνέχεια διαβιβάζει: 
α) το φάκελο ΜΠΕ στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί περαιτέρω η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4014/2011).
β) το φάκελο καταλληλότητας - σκοπιμότητας στο Γραφείο Πολεοδομίας της ΕΥΠΑΤΕ, προκειμένου να  γνωμοδοτήσει προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. 
 
Μετά τη διαβίβαση της γνωμοδότησης για την καταλληλότητα και σκοπιμότητα, η ΕΥΠΑΤΕ μεριμνά για την έκδοση της  Κοινής Απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία εγκρίνεται η δημιουργία του συγκεκριμένου Σ.Τ.Κ. και καθορίζονται τα τεχνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του. Συγκεκριμένα καθορίζεται:
α. Το επιτρεπόμενο ποσοστό μεταβίβασης ή μακροχρόνιας εκμίσθωσης  των τουριστικών κατοικιών του Σ.Τ.Κ. και ο Συντελεστής Δόμησης του γηπέδου
β. Οι ειδικότερες κατηγορίες έργων, δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων που πρόκειται να ανεγερθούν στην έκταση του Σ.Τ.Κ..
γ. Η γενική διάταξη των κτιρίων και εγκαταστάσεων με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000. 
δ. Οι περιβαλλοντικοί όροι του Σ.Τ.Κ..
 
 
Β’ ΣΤΑΔΙΟ: Έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών και μελετών διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων.
Για την έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών και μελετών διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων Σ.Τ.Κ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών της ΕΥΠΑΤΕ αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κτιριοδομικών προδιαγραφών της Υ.Α. 177/1.2.2012. Η έγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών και μελετών διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων γίνεται από το Γραφείο Πολεοδομίας της ΕΥΠΑΤΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση μετατροπής υφισταμένης ή ανεγειρόμενης οικοδομής σε Σ.Τ.Κ., θα πρέπει η οικοδομή να υφίσταται νόμιμα ή να υπάρχει δυνατότητα τακτοποίησής της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Πριν από την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης για έγκριση (Β’ Στάδιο) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τακτοποίηση τυχόν αυθαίρετων τμημάτων της οικοδομής ή να βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, ότι έχει υπαχθεί σε διαδικασία πολεοδομικής ή λειτουργικής τακτοποίησης ή νομιμοποίησης.
 
 
Γ’ ΣΤΑΔΙΟ: Έκδοση άδειας δόμησης
Για την έκδοση της άδειας δόμησης Σ.Τ.Κ. αρμοδιότητας του Γραφείου Πολεοδομίας  της ΕΥΠΑΤΕ, του άρθρου 12, του ν. 4002/2011, απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης δόμησης από την Υπηρεσία Δόμησης του οικείου Δήμου (ΦΕΚ 237/Α/05.12.2012, άρθρο 19) 
 
Δ’ ΣΤΑΔΙΟ: Σύσταση οριζοντίων ή καθέτων συνιδιοκτησιών και έκδοση της Υ.Α. κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος 
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο Τμήμα Υποστήριξης Επενδυτών της ΕΥΠΑΤΕ συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων ή καθέτων συνιδιοκτησιών και κανονισμό συνιδιοκτησίας και λειτουργίας Σ.Τ.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 και της Υ.Α. 125 ΦΕΚ 195/Β/2012.  
 
Ε’ ΣΤΑΔΙΟ: Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος
Για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Σ.Τ.Κ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3498/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.