Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής

Η Διεύθυνση Τουριστικής Προβολής έχει τους ακόλουθους επιχειρησιακούς στόχους:

α. Το σχεδιασμό, την κατάρτιση, την εποπτεία για την αποτελεσματική υλοποίηση προγραμμάτων ολοκληρωμένης στρατηγικής επικοινωνίας, δράσεων και ενεργειών ετησίως ανά τουριστικό προϊόν, γεωγραφική περιοχή και αγορά – στόχο, που εκτελούνται από την Κεντρική Υπηρεσία και τα Γραφεία Εσωτερικού και Εξωτερικού και την εισήγηση των ανωτέρω προς τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

β. Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής και έγκαιρης υλοποίησης του προγράμματος της τουριστικής προβολής και προώθησης είτε με ίδια μέσα είτε σε συνεργασία με άλλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς ή τρίτους ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

γ. Την έγκαιρη σύναψη εθνικών συμφωνιών συνδιαφήμισης και συμπαραγωγής για την αύξηση του μεριδίου της τουριστικής αγοράς και τη μέγιστη προβολή και προώθηση της Ελλάδας εγχώρια και διεθνώς.

δ. Τη συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς σε όλα τα μεγέθη για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στη χάραξη της τουριστικής προβολής και προώθησης της Ελλάδας διεθνώς.

ε. Την ευθύνη και εποπτεία για την ανάπτυξη και την ορθή διαχείριση του ψηφιακού οικοσυστήματος του Ε.Ο.Τ.

στ. Τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και εποπτεία του ετήσιου επικοινωνιακού προγράμματος προβολής του Ε.Ο.Τ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε διαδικτυακές πλατφόρμες σε συνεργασία με το Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Παραγωγών.

ζ. Την παραγωγή πάσης φύσεως εκδόσεων και ψηφιακού προωθητικού υλικού του Ε.Ο.Τ. είτε με ίδια μέσα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

η. Την παροχή τεχνογνωσίας και την ευθύνη συντονισμού και έγκρισης των προγραμμάτων τουριστικής προβολής όλων των Περιφερειών και Δήμων της χώρας για τη διαμόρφωση ενιαίας τουριστικής ταυτότητας.

θ. Την ευθύνη αξιολόγησης της έγκαιρης, ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων των τμημάτων που υπάγονται στις αρμοδιότητές της.

ι. Την ενημέρωση της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού και την παροχή πληροφοριών σχετικά με το υλοποιούμενο διαφημιστικό πρόγραμμα.

ια. Την αναζήτηση και εισήγηση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ., κατόπιν συνεργασίας με το εποπτεύον Υπουργείο και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΔΕΤΤ) προγραμμάτων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς καθώς και χορηγικούς πόρους ή οικονομικές ενισχύσεις από τρίτους, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και μη κυβερνητικούς ή μη κερδοσκοπικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο της αποστολής και των σκοπών του Οργανισμού.

ιβ. Την συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

ιγ. Την διεξαγωγή ποιοτικών και ποσοτικών μελετών και ερευνών καθώς και την υποστήριξη τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Προϊσταμένη Δ/νσης: Μητράκη Ελένη

Τηλ.: 2108707023

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.