Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού έχει ως επιχειρησιακούς στόχους:

α. Το συντονισμό και την υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών Εσωτερικού του Ε.Ο.Τ.

β. Το συντονισμό και την υποστήριξη της λειτουργίας των υπηρεσιών Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ.

γ. Την ευθύνη της παρακολούθησης και του συντονισμού των ενεργειών των υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. για την άρτια, έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής και των δράσεων προώθησης και προβολής του Ελληνικού Τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

δ. Την ευθύνη παρακολούθησης και συντονισμού των υπηρεσιών Εξωτερικού και Εσωτερικού με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την άρτια υλοποίηση των προγραμμάτων προώθησης και προβολής του Ελληνικού Τουρισμού στο εσωτερικό και εξωτερικό.

ε. Τον έλεγχο και την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού.

2. Οι αρμοδιότητες των τμημάτων της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού κατανέμονται σε αυτά ως ακολούθως:

α. Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εσωτερικού είναι αρμόδιο για:

αα. Το συντονισμό των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού, την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των στόχων τους.

ββ. Το συντονισμό της επικοινωνίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού, την αξιολόγηση των προτάσεών τους σχετικά με τη λειτουργίας τους.

γγ. Τη μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού που στελεχώνει τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού.

δδ. Τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και την μέτρηση της αποδοτικότητας αυτών.

εε. Την παρακολούθηση της άρτιας υλοποίησης των δράσεων και των ενεργειών των υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση και προβολή του Ελληνικού Τουρισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

στστ. Την εισήγηση έγκρισης δαπανών των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού καθώς και την καθοδήγηση αυτών, για την ορθή εκτέλεση των δαπανών.

ζζ. Την περιοδική επιθεώρηση της λειτουργίας και διαχείρισης των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού και την υποβολή σχετικών εκθέσεων μετά σχετικών προτάσεων.

ηη. Τη μελέτη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού, τις δυνατότητες συστέγασης Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού με άλλες Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, τη μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά των αναγκαίων ακινήτων σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικού.

θθ. Τη μελέτη και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. για την αναγκαιότητα σύστασης, συγχώνευσης ή κατάργησης γραφείων Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού καθώς και των Γραφείων Πληροφοριών Εσωτερικού.

ιι. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 32 με χωρική αρμοδιότητα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, τις Περιφέρειες και τους Δήμους αυτής.

ιαια. Την εποπτεία των Γραφείων Πληροφοριών Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και Ακρόπολης.

β. Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού είναι αρμόδιο για:

αα. Το συντονισμό των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, την εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την επίτευξη των στόχων τους.

ββ. Το συντονισμό της επικοινωνίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, την αξιολόγηση των προτάσεών τους σχετικά με τη λειτουργίας τους.

γγ. Τη μέριμνα για την επιμόρφωση του προσωπικού που στελεχώνει τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού.

δδ. Τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και την μέτρηση της αποδοτικότητας αυτών.

εε. Την εισήγηση έγκρισης δαπανών διοίκησης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού καθώς και την καθοδήγηση αυτών για την ορθή εκτέλεση των δαπανών.

στστ. Την περιοδική επιθεώρηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και την υποβολή σχετικών εκθέσεων μετά σχετικών προτάσεων.

ζζ. Τη συλλογή κάθε αναγκαίου στοιχείου για τη μελέτη εξοικονόμησης δαπανών στη λειτουργία των Υπηρεσιών Εξωτερικού και τη σχετική εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

ηη. Τη μελέτη των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού, τις δυνατότητες συστέγασης Γραφείων Εξωτερικού με άλλες Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, τη μέριμνα για τη μίσθωση ή αγορά των αναγκαίων ακινήτων.

θθ. Την παρακολούθηση των ενεργειών προώθησης και προβολής των υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού και την παροχή σχετικών οδηγιών, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις.

ιι. Τη μέριμνα για θέματα ασφαλίσεως, υγειονομικής περίθαλψης, χορήγησης αδειών και μετακινήσεων προσωπικού που υπηρετεί στις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικού.

ιαια. Τη μελέτη και εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. για την αναγκαιότητα σύστασης, συγχώνευσης ή κατάργησης γραφείων Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού.

ιβιβ. Την εισήγηση για την έγκριση, καθώς και τη διενέργεια των διαδικασιών προσλήψεων και λύσεων σχέσεων εργασίας του επιτόπιου προσωπικού, τη συλλογή πληροφοριών και τη σχετική ενημέρωση της Διοίκησης για τη νομοθεσία που διέπει το επιτόπιο προσωπικό κάθε χώρας.

ιγιγ. Τη μέριμνα για τη συλλογή πληροφοριών από τις Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού σχετικά με το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον για τη χάραξη της εθνικής τουριστικής πολιτικής.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Προϊστάμενος Δ/νσης: Μιχαηλίδης Μιχαήλ

Τηλ.: 2108707838

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.