Ανοικτή Διάθεση Δεδομένων

Ανοικτή Διάθεση και Περαιτέρω Χρήση Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων του ΕΟΤ

 

- Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 908/27.1.2016 Απόφασης ΕΟΤ (6ΥΗΑ469ΗΙΖ-81Ρ)

- Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση Εγγράφων, Πληροφοριών και Δεδομένων του ΕΟΤ (ΡΟΛΚ469ΗΙΖ-4ΛΑ)

- Περιγραφή των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΩΑΦΒ469ΗΙΖ-ΙΛ7)

 

 

Θεσμικό Πλαίσιο:

  1. Η υπ’ αριθμ. 908/27.1.2016 Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ με θέμα "Περιγραφή των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων περί ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα δυνάμει των διατάξεων του ν. 3448/2006, όπως ισχύει σήμερα". (ΑΔΑ: ΩΑΦΒ469ΗΙΖ-ΙΛ7)
  2. Η υπ' αριθ. ΔΗΔ. Φ./ 19710/16.6.2015 εγκύκλιος (ΑΔΑ:7ΧΩΨ465ΦΘΕ-Β2Ι) με θέμα «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το κεφ. Α΄ του Ν. 4305/2014».
  3. Το ΠΔ 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/23.03.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
  4. Η υπ' αριθ. ΔΗΔ/Φ.40/407/8.1.2015 εγκύκλιος με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄ ) σχετικά με την «ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα». (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ).
  5. Ο Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
  6. Ο Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

 

Έγγραφα, Πληροφορίες και Δεδομένα του ΕΟΤ με Ανοικτή Διάθεση και Περαιτέρω Χρήση:

- Αιγίδες ΕΟΤ

- Μελέτες ΕΟΤ

- Λευκώματα, Βιβλία

- Ψηφιακές φωτογραφίες σύγχρονης τεχνοτροπίας *

- Παλαιό φωτογραφικό αρχείο *

- Ψηφιοποιημένο αρχείο ταινιών ΕΟΤ *

- Εγκύκλιος δημοσίων σχέσεων

- Διεθνείς Έρευνες Τουρισμού

- Μνημόνια Συνεργασίας

- Αφίσες

- Στοιχεία επικοινωνίας ΕΟΤ

- Συμβάσεις Δ/νσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης

- Εγκύκλιοι Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης

- Μελέτες Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης

- Visitgreece (Κείμενα & Φωτογραφίες)

- Visitgreece Banners

- Visitgreece Brochures

- Visitgreece Guides

- Visitgreece Leaflets Top 10

- Visitgreece Wallpapers

- GNTO Press Image Bank

- Αποφάσεις Λειτουργίας Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού

 

 

* Διάθεση υπό όρους (Δεσμεύσεις Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

  Πληροφορίες: marketing@gnto.gr

 

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.