Αίτημα Οικονομικής Συμμετοχής ΕΟΤ σε Δράσεις Τρίτων

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) έχει ως αρμοδιότητα  σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που τον διέπει, την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού,  εγχώρια και διεθνώς ,την υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Τουρισμού κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του και την ενίσχυση της χώρας διεθνώς. Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού και της αποστολής του, μεταξύ άλλων,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3270/2004, άρθρο 4 «Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΤ», στο ν.4049/2012, Κεφάλαιο Δ, όπως σήμερα ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α΄/30-7-2014) και σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στις διατάξεις του νέου Οργανογράμματος:

 

α)  Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό β) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού και της εικόνας της χώρας και ιδίως γ) μεριμνά για την οικονομική συμμετοχή και κάλυψη δαπάνης σε δράσεις και ενέργειες /εκδηλώσεις τρίτων στο Εξωτερικό και Εσωτερικό  για την στήριξη του ελληνικού τουρισμού και την προβολή της χώρας   διεθνώς. δ) Παρέχει χορηγίες αγορά χορηγικών πακέτων  εκδηλώσεων καθώς και τη χορήγηση αιγίδας του ΕΟΤ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. ε) Διοργανώνει, συνδιοργανώνει ή συμμετέχει σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις σε συνεργασία με τρίτους φορείς ,φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  στ) Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω λοιπόν  οι φορείς υποβάλλουν αιτήματα στον Οργανισμό  για οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ σε δράσεις προώθησης και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σύμφωνα  και  με την αριθ πρωτ. 9332/29/7/2019  απόφαση ΓΓΕΟΤ και την ορθή επανάληψη αυτής ( απ 9332/1-8-2019 ΑΔΑ: 6ΓΔΘ469ΗΙΖ-3ΔΘ)

 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτημάτων  για το ενδεχόμενο οικονομικής συμμετοχής του ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων και λαμβάνοντας υπόψη τα προαπαιτούμενα που έχουν τεθεί από τις διατάξεις του ν.4129/2013( άρθρο 41) τόσο για τους κερδοσκοπικούς όσο και για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς αναφορικά με τον έλεγχο των επιχορηγήσεων-χρηματοδοτήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4305/2014 ,άρθρο 16 ,ε το οποίο προστέθηκε στο ν. 3861/2010 άρθρο 10β «Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων» από μη κερδοσκοπικούς φορείς, σωματεία, ιδρύματα κλπ , η Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων (τμήμα δημοσίων σχέσεων) δημιούργησε τον παρακάτω κατάλογο για την υποβολή δικαιολογητικών εκ μέρους των ενδιαφερομένων φορέων με  την σχετική ενημέρωση  για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους φορείς που επιχορηγούνται από φορείς  της Γενικής Κυβέρνησης  τόσο  στο στάδιο υποβολής του αιτήματος όσο και κατά το στάδιο αξιολόγησης και αποπληρωμής της οικονομικής συμμετοχής του ΕΟΤ στις δράσεις.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας δράσης/ ενέργειας

 

Η υπό διοργάνωση δράση ή  ενέργεια  θα πρέπει να συνάδει και να υπηρετεί  πάντα τους σκοπούς και την αποστολή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Θεσμικό πλαίσιο αυτού και βεβαίως την εκάστοτε στρατηγική του  π.χ. να προάγει εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, sea and sun, city break, συνεδριακός τουρισμός, εσωτερικός τουρισμός κλπ

 

Κριτήριο πάντα για την οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ ή την αγορά χορηγικού πακέτου   αποτελεί η υψηλή ποιότητα της δράσης, η προστιθέμενη αξία που θα αποδώσει στον Οργανισμό, καθώς και η προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού, εγχώρια και διεθνώς . Συνεπώς  κατά την αξιολόγηση  ενός  αιτήματος εξετάζεται τόσο η επιλεξιμότητα της δράσης όσο και η επιλεξιμότητα του φορέα που την υλοποιεί.

 

Οι φορείς που αιτούνται την οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ για δράσεις τους τουριστικού ενδιαφέροντος ή ομοίως αγοράς χορηγικού πακέτου πρέπει να ενημερωθούν από την παρακάτω φόρμα για το σύνολο των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών και παραστατικών που πρέπει να αποστείλουν στο πλαίσιο της αξιολόγησης του αιτήματος,  στο στάδιο τήρησης των αντισταθμιστικών παροχών αλλά στο στάδιο της εκκαθάρισης της δαπάνης.

 

- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΟΤ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
 

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.