Αίτημα Οικονομικής Συμμετοχής ΕΟΤ σε Δράσεις Τρίτων

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) έχει ως αρμοδιότητα την προώθηση της τουριστικής πολιτικής της Κυβέρνησης και την προβολή της χώρας. Για το σκοπό αυτό και στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού και της αποστολής του, μεταξύ άλλων, αναφορικά με την συμμετοχή του σε δράσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3270/2004, άρθρο 4 «Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΤ», στο ν.4049/2012, Κεφάλαιο Δ, όπως σήμερα ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α΄/30-7-2014):

«….β) Εκτελεί τα προγράμματα τουριστικής προβολής της χώρας στο εσωτερικό και το εξωτερικό και μεριμνά για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της χώρας, μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γ) Αναλαμβάνει κάθε άλλη δραστηριότητα ή ενέργεια που αποβλέπει στην οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του Τουρισμού και της εικόνας της χώρας και ιδίως: …..ββ) Επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς. ….δδ) Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις, θεματικές παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια (workshops) για την Ελλάδα και συμμετέχει σε συναφείς δράσεις και διοργανώσεις τρίτων φορέων, για την προβολή και προώθηση τουριστικών περιοχών, προϊόντων και υπηρεσιών, με παροχή αιγίδας, επιστολών υποστήριξης και ευαρέσκειας, πληροφοριακού και προωθητικού υλικού και διευκολύνσεων ή και ανάληψη μέρους του κόστους διοργάνωσης, έναντι αντισταθμιστικών παροχών…..δ) Καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων στην ημεδαπή και αλλοδαπή είτε μόνος είτε από κοινού με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Με τα πρόσωπα αυτά ο Οργανισμός συμβάλλεται είτε με απευθείας συμφωνίες είτε κατόπιν επιλογής τους μετά από σχετική πρόσκληση είτε διά του τύπου είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης του, για εκδήλωση ενδιαφέροντος και με βάση τις πλέον συμφέρουσες για τον Οργανισμό προτάσεις, που υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους. Με τις ίδιες συμφωνίες ορίζονται το αντικείμενο, οι προϋποθέσεις, καθώς και οι οικονομικοί και λοιποί όροι συνεργασίας του Οργανισμού με τα ως άνω πρόσωπα και ο τρόπος πραγματοποίησής της. Η συνεργασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: ………………..ββ. Την με κάθε τρόπο συμμετοχή του ΕΟΤ στην υλοποίηση διαφημιστικών προγραμμάτων και λοιπών ενεργειών που θα εκτελούνται από τα συμβαλλόμενα με τον ΕΟΤ πρόσωπα ή τη συγχρηματοδότηση στην υλοποίηση αυτών, καθώς και την προβολή τους. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση καινοτόμων εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας κ.ο.κ.), δράσεις δημοσίων σχέσεων και λοιπές προωθητικές δράσεις όπως, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και ευρωπαϊκά προγράμματα δικτύωσης, αγορά χορηγικών πακέτων σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, ημερίδες, διοργάνωση και συμμετοχή σε κινηματογραφικές παραγωγές, τουριστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις, καθώς και σε προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης διεθνώς είτε αναλαμβάνοντας στο ακέραιο την υλοποίηση των δράσεων είτε από κοινού σε συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα……».

 

Σύμφωνα με το παραπάνω αναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο και την εκάστοτε Στρατηγική του, ο ΕΟΤ δύναται να επιχορηγεί εκδηλώσεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα με κριτήριο την προβολή της Ελλάδας και την προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς.

 

Οι φορείς καταθέτουν αίτημα στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα προς τρίτους, το οποίο η Υπηρεσία αξιολογεί και διαμορφώνει πρόταση την οποία υποβάλλει προς την Διοίκηση του Οργανισμού.

 

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής για το ενδεχόμενο οικονομικής συμμετοχής του ΕΟΤ σε δράσεις τρίτων και λαμβάνοντας υπόψη τα προαπαιτούμενα που έχουν τεθεί από τις διατάξεις του ν.4129/2013( άρθρο 41) τόσο για τους κερδοσκοπικούς όσο και για τους μη κερδοσκοπικούς φορείς αναφορικά με τον έλεγχο των επιχορηγήσεων-χρηματοδοτήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αλλά και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4305/2014 ,άρθρο 16 ,ε το οποίο προστέθηκε στο ν. 3861/2010 άρθρο 10β «Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων» από μη κερδοσκοπικούς φορείς, σωματεία, ιδρύματα κλπ , η Δ.νση ΥΠΕΞ (ΤΜΉΜΑ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ) δημιούργησε τον παρακάτω κατάλογο για την υποβολή δικαιολογητικών εκ μέρους των ενδιαφερομένων φορέων τόσο κατά το στάδιο υποβολής του αιτήματος όσο και κατά το στάδιο αξιολόγησης και αποπληρωμής της οικονομικής συμμετοχής του ΕΟΤ στις δράσεις προώθησης και προβολής τρίτων .

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς παρακαλούνται όπως λαμβάνουν γνώση του συνημμένου καταλόγου δικαιολογητικών ώστε να διευκολύνεται η υποβολή του αιτήματός τους.

 

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΟΤ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας δράσης

Η υπό διοργάνωση δράση θα πρέπει να συνάδει και να υπηρετεί τους σκοπούς και την αποστολή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Θεσμικό πλαίσιο αυτού (Ν.3270/2004, άρθρο 4 «Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΤ», στο Ν.4049/2012, Κεφάλαιο Δ, Ν. 4276/2014, Κεφάλαιο ΣΤ΄) π.χ. να προάγει εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, sea and sun, city break, συνεδριακός τουρισμός, εσωτερικός τουρισμός κλπ.

 

Κριτήριο για την οικονομική συμμετοχή του ΕΟΤ αποτελεί η υψηλή ποιότητα της δράσης, η προστιθέμενη αξία που θα αποδώσει στον Οργανισμό, καθώς και η προβολή της Ελλάδας μέσω της προώθησης του Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς.

 

Ως εκ τούτου εξετάζεται τόσο η επιλεξιμότητα της δράσης όσο και η επιλεξιμότητα του φορέα που την υλοποιεί.

 

Αντισταθμιστικά οφέλη για τον ΕΟΤ

Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα αποδεικτικά τήρησης των αντισταθμιστικών παροχών για τον ΕΟΤ (πρωτότυπο επικοινωνιακό υλικό, καταχωρήσεις, εκτυπώσεις, κλπ.)

 

Ο ανωτέρω φάκελος – ολοκληρωμένος - θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΕΟΤ εντός εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να είναι δυνατή η αποπληρωμή του (μετά τον έλεγχό του από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την θεώρησή του από την Υπηρεσία Επιτρόπου ΕΟΤ Ελεγκτικού Συνεδρίου) εντός του τρέχοντος έτους.

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και παραστατικά καθώς και αποδεικτικά τήρησης αντισταθμιστικών οφελών για τον ΕΟΤ είναι υποχρεωτικά να κατατεθούν. Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωμα – στο πλαίσιο ελέγχου του φακέλου – να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά, παραστατικά και αποδεικτικά τήρησης αντισταθμιστικών οφελών για τον ΕΟΤ.

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.