ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (ΕΥΣΕΥΤ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου από Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΑΙΤΗΣΗ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/ων προμήθειας Εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των Εκπαιδευτηρίων (ΑΣΤΕ και ΕΠΑΣ)

Το Υπουργείο Τουρισμού διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σε ΕΥΡΩ, για την επιλογή αναδόχου/ων προμήθειας Εκπαιδευτικών βιβλίων για τις ανάγκες των Εκπαιδευτηρίων (ΑΣΤΕ και ΕΠΑΣ), όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, με προϋπολογισμό δαπάνης ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (90.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6,5%) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά προμηθευόμενο είδος.
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 και ώρα 17:00.
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των Τουριστικών Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, θέρους 2014 των Σχολών του Υπουργείου Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού απευθύνει πρόσκληση στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, Τουριστικά Γραφεία) και στα Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, που επιθυμούν να απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους, μαθητές των ΕΠΑΣ, καταρτιζόμενους των ΙΕΚ και σπουδαστές των Ανωτέρων Σχολών (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού (πρώην ΟΤΕΚ), για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης να υποβάλλουν σχετική αίτηση ανάλογα με την σχολή φοίτησης.
Καταληκτική Ημερομηνία Αποστολής Αιτήσεων: Παρασκευή 4 Απριλίου 2014.
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
- ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φωτοαντιγραφικές εργασίες
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) για να καλύψει τις ανάγκες σε φωτοαντιγραφικές εργασίες της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων, για το έτος 2014, καλεί σε υποβολή προσφοράς, προκειμένου να επιλέξει ανάδοχο που θα του ανατεθεί το εν λόγω έργο.
 
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων του κτιρίου του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Αθήνας

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό χώρων του κτιρίου του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού (Φαραντάτων 4).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014.
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή του τουριστικού περιπτέρου του ΕΟΤ για τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση GITF 2014 στην Κίνα

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), στο πλαίσιο των σκοπών του για την προβολή και διαφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, όπως αυτοί προβλέπονται από την Τουριστική Νομοθεσία, καθώς και της υλοποίησης των σκοπών αυτών, πρόκειται να λάβει μέρος στη διεθνή έκθεση τουρισμού  «Guangzhou International Travel Fair (GITF)», η οποία θα διεξαχθεί στη Γκουαντζού Κίνας από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2014. Για το λόγο αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την κατασκευή περιπτέρου εμβαδού 72 m2  με συνολικό προϋπολογισμό που δεν θα υπερβεί το ποσό των δέκα οκτώ  χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (18.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00.

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

- ΣΧΕΔΙΑ GITF 2014

Πρόχειρος διαγωνισμός κατασκευής τουριστικού περιπτέρου του ΕΟΤ για τη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Cruise Shipping - Seatrade 2014 στο Μαϊάμι

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «CRUISE SHIPPING / SEATRADE 2014», η οποία θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι Η.Π.Α. από 10 έως 13 Μαρτίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:30.

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

- ΣΧΕΔΙΑ CRUISE SHIPPING/SEATRADE

- ΣΧΕΔΙΑ CRUISE SHIPPING/SEATRADE (Συνέχεια)

Πρόχειρος διαγωνισμός για την κατασκευή του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «International Fair of Tourism»
Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός του περιπτέρου του Ε.Ο.Τ. στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση «International Fair of Tourism», η οποία θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι Σερβίας από 27 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου 2014», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 10:30.
Διοργάνωση ταχύρρυθμου σεμιναρίου κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος διάρκειας δύο (2) μηνών για την ειδικότητα του Ξεναγού» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

- ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτύπωση έξι (6) θεματικών εντύπων, ενός (1) λευκώματος, ενός (1) πληροφοριακού οδηγού, ενός (1) χάρτη καθώς και την προμήθεια χάρτινων τσαντών και φορητών μνημών (USB)
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού διακηρύττει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων του έργου της εκτύπωσης έξι (6) θεματικών εντύπων, ενός (1) λευκώματος, ενός (1) πληροφοριακού οδηγού, ενός (1) χάρτη καθώς και την προμήθεια χάρτινων τσαντών και φορητών μνημών (USB), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο αριθμό προσφερομένων τεμαχίων στον προβλεπόμενο προϋπολογισμό ανά είδος.
Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 11:00

Pages

Συνδεθείτε, Συμμετάσχετε και Μοιραστείτε
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εγγραφείτε για να είμαστε σε επαφή
Εγγραφή στο Newsletter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το περιεχόμενο αυτών των σελίδων αποτελεί πvευματική ιδιοκτησία του ΕΟΤ και απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή του συνόλου του με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΟΤ. Για πληροφορίες webmaster@gnto.gr
All Rights Reserved. GNTO © 2012.